Privacy statement mei 2018

Wij respecteren uw privacy

T.W.M. Trust N.V., gevestigd op Curaçao aan de Kaya Alonso de Ojeda T-13A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door T.W.M. Trust N.V.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die direct contact opnemen met T.W.M. Trust N.V. en van personen die naar T.W.M. Trust N.V. worden doorverwezen door derden zoals een trustkantoor, advocaat, accountant of financieel adviseur.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

T.W.M. Trust N.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens die op uw identiteitsbewijs staan
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier of informatie die u zelf per e-mail of telefonisch verstrekt.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons sluit, u gegevens invoert op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Om een relatie met u te kunnen aangaan
Wanneer u onze diensten wenst af te nemen hebben wij persoonsgegevens nodig. Voor identificatie, om te beoordelen of wij u als cliënt kunnen accepteren en om een overeenkomst op te stellen.
Om een relatie met u te kunnen onderhouden en opdrachten uit te voeren
Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij altijd uw meest recente contactgegevens nodig.
Om uw en onze belangen te beschermen
Om uw en onze belangen en die van de financiële sector van Curaçao te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.
Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen naar de legitimiteit van uw vermogen. Ook controleren wij of er een of meerdere ongebruikelijke transactie(s) met uw rekening gedaan wordt/worden. Wij hebben de plicht verdachte transacties te melden. Op basis van de Internationale- en lokale wetgeving moeten wij vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (UBO) van een bedrijf is, waar wij een relatie mee hebben. Ook moeten wij voldoen aan de FATCA wetgeving en beoordelen wij of u fiscaal inwoner bent van de Verenigde Staten. Zie ook de Landsverordening van 23 december 2003 regelende het toezicht op het trustwezen en de “Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing for Company (Trust) Service Providers” uitgeven door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Verwerkt T.W.M. Trust N.V. bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. TWM Trust N.V. verzamelt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij geautomatiseerde besluitvorming worden besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van T.W.M. Trust N.V.) tussen zit. T.W.M. Trust N.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaart T.W.M. Trust N.V. persoonsgegevens?

T.W.M. Trust N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Deelt T.W.M. Trust N.V. persoonsgegevens met derden?

T.W.M. Trust N.V. verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op grond van de artikelen 12 en 14 van de LANDSVERODENING van de 23 december 2003 regelende het toezicht op het trustwezen (Curacao) heeft T.W.M. Trust N.V. zwijgplicht met betrekking tot de identiteit van Ultimate Benificial Owners van entiteiten waarover zij de directie voert/voerde of waarvan zij bestuurder is/was. Dit met uitzondering van gevallen van criminaliteit.

Gebruikt T.W.M. Trust N.V. Cookies, of vergelijkbare technieken?

T.W.M. Trust N.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Kan ik gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door T.W.M. Trust N.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@twmtrust.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. T.W.M. Trust N.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. T.W.M. Trust N.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en/of de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Binnen T.W.M. Trust N.V. hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe beveiligt T.W.M. Trust N.V. persoonsgegevens?

T.W.M. Trust N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@twmtrust.com.

Kunnen wij dit privacy statement wijzigen?

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.