De vrijgestelde NA B.V.

Bij de invoering van het NFR is NA B.V. geïntroduceerd. Deze B.V. kan een verzoek indienen om te opteren voor het 0% tarief in de winstbelasting. Het verzoek moet binnen drie maanden na oprichting gedaan zijn. De NA B.V. is eenvoudig en snel op te richten. De vennootschap moet minimaal een aandeel met een nominale waarde uit te geven

De activiteiten dienen in dat geval uitsluitend of nagenoeg uitsluitend te bestaan uit het verrichten van kredietuitzettingen en beleggingen in effecten en deposito’s. Indien een NA B.V. andere dan de hierboven genoemde activiteiten verricht, verliest zij haar vrijgestelde status of kan zij deze status niet verkrijgen
Een dergelijk B.V. zal in de meeste gevallen gebruikt worden als een (concern) financieringsvennootschap.

Wanneer een Nederlands Antilliaanse N.V. aandelen houdt in een dergelijke vrijgestelde NA B.V. geldt (indien aan de voorwaarden wordt voldaan) de deelnemingsvrijstelling. De NA B.V. wordt als een buitenlandse deelneming aangemerkt. Het gevolg hiervan is dat de dividenden en de winsten bij verkoop van aandelen voor 95% vrijgesteld.

Het eigen vermogen van de NA B.V. mag niet negatief worden, er mogen geen toonderaandelen worden uitgegeven en een jaarrekening en goedkeurende verklaring zijn verplicht.

Het bestuur van een vrijgestelde NA B.V. mag slechts bestaan uit één of meerdere op de Nederlandse Antillen wonende natuurlijke personen of op de Nederlandse Antillen gevestigde gecertificeerde trustbedrijven (die een vergunning hebben krachtens de Landsverordening Toezicht fiduciair bedrijf)
Het bestuur moet een register bijhouden waarin de namen en adressen van alle uiteindelijk gerechtigden (natuurlijke personen en vennootschappen) zijn opgenomen, die een belang hebben van 10% of meer. Tevens moet het bestuur jaarlijks een jaarrekening opstellen, die door een door de algemene vergadering benoemde onafhankelijke deskundige (lees: accountant) wordt gecontroleerd en binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar van een goedkeurende verklaring wordt voorzien.

De vrijgestelde NA B.V. heeft geen BRK bescherming. Hiermee moet rekening gehouden te worden bij het opzetten van structuren waarbij de NA B.V. wordt gebruikt in directe relatie met een Nederlandse rechtspersoon