Wat is een Stichting Particulier Fonds?

Rechtspersoon

Een Private Foundation, in het Nederlands Stichting Particulier Fonds. is een naar Nederlands-Antilliaans Recht opgerichte rechtspersoon, die door ieder gebruikt kan worden ter bescherming van zijn/haar vermogen of vermogensbestanddelen. Zij wordt opgericht bij een notaris en kan eigenaar zijn van aandelen in een B.V. of N.V., van onroerend goed, van auteursrechten, bankdeposito’s. etc.

De Stichting wordt ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel op Curaçao. De oprichter van de Stichting verkrijgt op grond van haar statuten bepaalde rechten, die onderhands of notarieel overdraagbaar zijn. Op grond hiervan kan de oprichter, of zijn/haar opvolger, bepalen wie er gerechtigd is tot het in de stichting aanwezige vermogen.

De identiteit van de opvolger kan geheim blijven zolang een trustmaatschappij bestuurder van de Stichting is. De trustmaatschappij is op grond van de Antilliaanse trustwetgeving verplicht de identiteit van de begunstigde geheim te houden.

Wat U niet bezit kan men U ook niet afnemen

De begunstiging vindt meestal plaats d.m.v. een onderhandse akte. Men kan U niets afnemen wat U niet bezit. U bent zelf immers geen eigenaar meer van het overgedragen vermogen en de crediteuren hebben geen grip op dit vermogen, waardoor U met minder zorgen door het leven kunt gaan. U bewaart toch ook geen grote som geld in uw huis omdat het gestolen kan worden?

Bij een Stichting Particulier fonds valt er niets te stelen om de simpele reden, dat de Stichting niet of nauwelijks deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, waardoor zij geen plichten op zich neemt en daarom ook geen schulden maakt. Op het moment dat het vermogen aan de Stichting is overgedragen, los van Uw persoon dus, is het volkomen veilig. Er kan geen beslag meer gelegd worden op de overgedragen zaken, immers de vermogensbestanddelen zijn niet (meer) van U.

U bent dus op een legale manier ingedekt. Daarnaast profiteert U van de belastingvrijdom die de Stichting Particulier Fonds op Curaçao geniet.

Fiscaliteit

De SPF mag het verzamelde vermogen belastingvrij uitkeren aan een begunstigde. Indien deze uitkering/schenking plaatsvindt aan een begunstigde, die in Nederland woont, is er, onder voorwaarden, geen schenkingsrecht verschuldigd. Zeker is er geen belasting in Box 1 verschuldigd omdat het hier geen bron van inkomsten is, zoals loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming.
In het slechtste geval valt het in Box 3, waardoor de belastingdruk slechts 1,2% bedraagt. Dit kan vermeden worden door:
1. Nooit zelf een SPF oprichten, waardoor men geen oprichtingsrechten verwerft en men in beginsel geen verwachting heeft op een uitkering uit de SPF. Er is dan geen sprake van fictief rendement.
2. Nooit periodieke uitkeringen ontvangen. Beter is een groot bedrag ineens.