Stichting Particulier Fonds

Wat is een Stichting Particulier Fonds?

Rechtspersoon

Een Private Foundation, in het Nederlands Stichting Particulier Fonds. is een naar Nederlands-Antilliaans Recht opgerichte rechtspersoon, die door ieder gebruikt kan worden ter bescherming van zijn/haar vermogen of vermogensbestanddelen. Zij wordt opgericht bij een notaris en kan eigenaar zijn van aandelen in een B.V. of N.V., van onroerend goed, van auteursrechten, bankdeposito’s. etc.

De Stichting wordt ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel op Curaçao. De oprichter van de Stichting verkrijgt op grond van haar statuten bepaalde rechten, die onderhands of notarieel overdraagbaar zijn. Op grond hiervan kan de oprichter, of zijn/haar opvolger, bepalen wie er gerechtigd is tot het in de stichting aanwezige vermogen.

De identiteit van de opvolger kan geheim blijven zolang een trustmaatschappij bestuurder van de Stichting is. De trustmaatschappij is op grond van de Antilliaanse trustwetgeving verplicht de identiteit van de begunstigde geheim te houden.

Wat U niet bezit kan men U ook niet afnemen

De begunstiging vindt meestal plaats d.m.v. een onderhandse akte. Men kan U niets afnemen wat U niet bezit. U bent zelf immers geen eigenaar meer van het overgedragen vermogen en de crediteuren hebben geen grip op dit vermogen, waardoor U met minder zorgen door het leven kunt gaan. U bewaart toch ook geen grote som geld in uw huis omdat het gestolen kan worden?

Bij een Stichting Particulier fonds valt er niets te stelen om de simpele reden, dat de Stichting niet of nauwelijks deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, waardoor zij geen plichten op zich neemt en daarom ook geen schulden maakt. Op het moment dat het vermogen aan de Stichting is overgedragen, los van Uw persoon dus, is het volkomen veilig. Er kan geen beslag meer gelegd worden op de overgedragen zaken, immers de vermogensbestanddelen zijn niet (meer) van U.

U bent dus op een legale manier ingedekt. Daarnaast profiteert U van de belastingvrijdom die de Stichting Particulier Fonds op Curaçao geniet.

Fiscaliteit

De SPF mag het verzamelde vermogen belastingvrij uitkeren aan een begunstigde. Indien deze uitkering/schenking plaatsvindt aan een begunstigde, die in Nederland woont, is er, onder voorwaarden, geen schenkingsrecht verschuldigd. Zeker is er geen belasting in Box 1 verschuldigd omdat het hier geen bron van inkomsten is, zoals loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming.

In het slechtste geval valt het in Box 3, waardoor de belastingdruk slechts 1,2% bedraagt. Dit kan vermeden worden door:
1. Nooit zelf een SPF oprichten, waardoor men geen oprichtingsrechten verwerft en men in beginsel geen verwachting heeft op een uitkering uit de SPF. Er is dan geen sprake van fictief rendement.
2. Nooit periodieke uitkeringen ontvangen. Beter is een groot bedrag ineens.

Kenmerken van een Stichting Particulier Fonds

100% legaal: beschermd door wetten van de Nederlandse Antillen

Het systeem is 100% legaal. Het bevindt zich niet in de schemerzone. Het is beschermd door de wetten van de Nederlandse Antillen met als extra waarborg : de hoogste rechter is de Hoge Raad in Den Haag. Vele persoonlijke faillissementen hadden voorkomen kunnen worden indien men zijn vermogen in een Stichting Particulier Fonds ondergebracht zou hebben.

100% veilig want u bepaalt het beleid.

In de overeenkomst, die tussen U ( als begunstigde ) en de bestuurder van de Stichting gesloten wordt, is bepaald dat de bestuurder te allen tijde verplicht is Uw aanwijzingen en instructies (mits niet strijdig met de wet) op te volgen. Voldoet de bestuurder niet aan deze verplichting dan kunt U de Rechter vragen de bestuurder te ontslaan en kunt U een andere bestuurder benoemen. Bovendien is er statutair de mogelijkheid om een toezichthouder te benoemen.

Betaalbare constructie.

Het is een relatief goedkope constructie. U betaalt eenmalig een bedrag om bij de bestuurder als begunstigde van de stichting, of als opvolger van de oprichter van de stichting, geregistreerd te worden. Dit dekt de oprichtingskosten. Daarnaast ontvangt de bestuurder een jaarlijkse vergoeding. Onze partner Gill Martin International N.V., verzorgt de oprichtingen en T.W.M. Trust N.V. is de bestuurder. Wij kunnen U de gunstigste prijzen van Curaçao aanbieden.

Lage prijzen door hoge omloopsnelheid

Door haar grote internationale bekendheid en de daarmee gepaard gaande grote vraag naar Antilliaanse stichtingen richt onze partner Gill Martin International N.V. steeds een aantal stichtingen tegelijk op. Hierdoor kunnen de kosten laag gehouden worden. Er wordt dus meestal gewerkt met zogenaamde “plankstichtingen”, stichtingen die voor de cliënt in voorraad gehouden worden en die direct beschikbaar zijn. Een onderliggende rechtspersoon kan dus direct opgericht worden.

Waarom een Curaçaose SPF?

Waarom een Curaçaose Stichting Particulier Fonds en niet een stichting in Panama of Liechtenstein?

Omdat de Antilliaanse Stichting Particulier Fonds weliswaar veel gelijkenis vertoont met de bovengenoemde rechtspersonen, doch, dat het hier een aanzienlijk verbeterde versie betreft. Alle “fouten” van buitenlandse stichtingen zijn gecorrigeerd, terwijl er veel meer vrijheid geboden wordt bij de oprichting ervan. Uiteraard zijn ook de geringe kosten van belang.

Waarom zou U een Stichting Particulier Fonds boven een Angelsaksische Trust prefereren?

Omdat de Antilliaanse Stichting Particulier Fonds een rechtspersoon is, dus een zelfstandige drager van rechten en soms ook plichten. In de meeste jurisdicties heeft de Trust geen rechtspersoonlijkheid, wat tot problemen kan leiden.

Voorbeelden van het gebruik van een Stichting Particulier Fonds

Voorbeeld 1. De Ondernemer

Indien U een in privé aandeelhouder bent van een B.V. of andere rechtspersoon dan:
1. Krijgt U, indien U Uw aandelen wenst te verkopen, te maken met “aanmerkelijk belang” belasting en (bv. bij een B.V.) met notariskosten;
2. Krijgt U, indien U Uw aandelen aan Uw kinderen wenst te schenken, te maken met “schenkingsrecht”;
3. Krijgen Uw erfgenamen, indien U komt te overlijden, te maken met “successierecht”;
4. Komen de inkomsten uit de B.V. na overlijden, wellicht terecht bij wettelijke erfgenamen die U niet wenst;
5. Bent U directeur – groot aandeelhouder en dat heeft allerlei vervelende consequenties (minimum salaris e.d.);
6. Loopt U het risico dat er, in geval van privéschulden, beslag gelegd wordt op Uw aandelen.
De Stichting Particulier Fonds als aandeelhouder van de rechtspersoon biedt tegen deze “ongemakken” de ideale oplossing:

Ad 1.
In dit geval blijft de Stichting gewoon de aandeelhouder, er verandert dus helemaal niets in de relatie B.V-aandeelhouder. Bij de stichting wordt er slechts een nieuwe begunstigde benoemd. (de koper). Er zijn geen notariskosten.

Ad 2.
Ook hier geldt: in de relatie B.V-aandeelhouder verandert er niets. Uw kinderen worden de nieuwe begunstigden van de Stichting. Er zijn dus geen consequenties voor wat betreft het schenkingsrecht.

Ad 3.
Zelfde als 2. De erfgenamen zijn de nieuwe begunstigden van de Stichting. Er zijn dus geen consequenties voor wat betreft het successierecht.

Ad 4.
U bepaalt wie, na Uw overlijden, recht heeft op de inkomsten uit de B.V., niet het geldend erfrecht. Het vermogen komt niet terecht bij een persoon die U het niet gunt.

Ad 5.
U bent geen directeur groot aandeelhouder en dat heeft allerlei voordelen.

Ad 6.
Uzelf hebt de schulden, de Stichting niet. Beslag op de aandelen, die de Stichting bezit, is dus niet mogelijk. De continuïteit van de onderneming onder Uw leiding is gewaarborgd.

Voorbeeld 2. Onroerend Goed

Indien U in privé een onroerend goed koopt, kan dat vaak onprettige consequenties hebben:
1. U wordt zeer kwetsbaar m.b.t. Uw crediteuren. Beslag op onroerend goed is snel gelegd.
2. Het onroerend goed maakt deel uit van Uw privé vermogen met alle fiscale gevolgen van dien.
3. Bij verkoop betaalt de koper 6% overdrachtsbelasting en de notariskosten hetgeen Uw verkoopopbrengst drukt.
De Stichting Particulier Fonds als eigenaar van het onroerend goed biedt hier de ideale oplossing:

Ad 1.
Uw crediteuren hebben geen verhaal op het onroerend goed omdat niet U, maar de Stichting eigenaar is;

Ad 2.
Het onroerend goed maakt geen deel uit van Uw vermogen, waarmee de fiscale gevolgen bij U privé vermeden worden;

Ad 3.
Bij verkoop van het onroerend goed wordt slechts de koopprijs met de Stichting afgerekend en wordt er een nieuwe begunstigde benoemd. De eigendomssituatie blijft dus onveranderd. Daardoor geen overdrachtsbelasting en notariskosten.

Voorbeeld 3. Deposito’s – Beleggingen

Door de Stichting te laten fungeren op als een beleggingsinstelling kan er een aanzienlijke spaarpot gecreëerd worden, die bijvoorbeeld op een depositorekening bij een bank rente oplevert.
Indien U een dergelijk deposito op eigen naam heeft, of op naam van een rechtspersoon, welke gevestigd is in een land waar renten op spaardeposito’s belast is ( de z.g. bronbelasting ), zal de bank, alvorens aan U uit te keren, een bronbelasting van xx % inhouden.


De Stichting Particulier Fonds als eigenaar van het deposito biedt hier de ideale oplossing.
De Stichting Particulier Fonds houdt het deposito bij een bank op de Nederlandse Antillen. Dat is mogelijk bij de vele gerenommeerde internationale banken, die op Curaçao gevestigd zijn.

De rente, die de Stichting op de depositorekening realiseert, is geheel belastingvrij vanwege het 0-tarief voor Stichtingen Particulier Fonds op de Nederlandse Antillen.

Voorbeeld 4. Auteursrecht- Royalty’s

Door de Stichting te laten optreden op als eigenaar van auteursrecht en dus als royalty- gerechtigde, wordt een belastingvrije opbrengst gecreëerd.
Indien U een auteursrecht op eigen naam heeft, of op naam van een rechtspersoon, is de opbrengst onderhevig aan inkomsten- c.q. vennootschapsbelasting.
De Stichting Particulier Fonds als eigenaar van het auteursrecht biedt hier de ideale oplossing.

De Stichting Particulier Fonds treedt op als houder van het auteursrecht en dus als royaltygerechtigde. Zij kan daardoor ook licentierechten aan derden verstrekken. Deze activiteit wordt op de Nederlandse Antillen niet gezien als een ondernemersactiviteit en mag dus door de Stichting uitgevoerd worden.
De royalty en/of licentieopbrengsten die de Stichting realiseert zijn geheel belastingvrij vanwege het 0-tarief voor Stichtingen Particulier Fonds op de Nederlandse Antillen.